Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε πελάτη που ξεπερνά την τυπικότητα και εστιάζει στη ουσία.

Έκτος από τα λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα που έχουν γραφειοκρατικό χαρακτήρα και απαιτούν καλή γνώση και διαρκή ενημέρωση, παρέχουμε συμβουλές και λύσεις σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής.

Εστιάζουμε στην «ευρύτερη εικόνα» προσπαθώντας να ακολουθήσουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων.

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
 • Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών

Φορολογικές Υπηρεσίες

Το γραφείο μας σας συμβουλεύει και σας καθοδηγεί, με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές φορολογικές διατάξεις, για τη μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει να ιδρύσετε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και δυνατοτήτων, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της επιχειρήσεως που θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

 • Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων
 • Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

Εργατικά Μισθοδοσία

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
 • Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 • Επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα μέσω δικτύου συνεργατών
 • Μείωση κόστους
 • Οργάνωση Αναδιοργάνωση

Νομικές Υπηρεσίες

 • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων
 • Άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας) για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
 • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του γραφείου μας έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη μας το όραμα της εκάστοτε επιχείρησης, περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης.
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.

Εξωτερικές Εργασίες

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και κατόπιν συνεννοήσεως εξωτερικές εργασίες και επαφές με διάφορες υπηρεσίες που, κατά βάση, δεν σχετίζονται άμεσα με το λογιστικό επάγγελμα, έτσι ώστε να σας απαλλάξουμε, στο μέτρο του δυνατού, από τον βραχνά της γραφειοκρατίας (Άδειες λειτουργίας καταστημάτων, Δημοσίευση καταστατικών εταιριών κλπ).

Ρευματοδοτηση οικοδομων

 • Καταχώρηση παραστατικών οικοδομής και έκδοση των αναλυτικών καταστάσεων ανά έτος και φάσης οικοδομής
 • Δήλωση εργασιών της οικοδομής
 • Συμπλήρωση τελικού πίνακα οικοδομής
 • ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων για ιδιώτες και τεχνικές εταιρίες

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

• Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1- Ε2– Ε9)

• Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού.

• Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.

• Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.

• Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα