Επικεντρωθείτε στο έργο σας, αφήστε σε μας την λογιστική διαχείριση της εταιρίας σας | Τηλέφωνο: 2251 029334

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.       ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1.             Η ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «[ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ]», που εδρεύει στην Μυτιλήνη Λέσβου, οδός Αγίας Σοφίας, αριθμός 30 και εκπροσωπείται νομίμως («Επιχείρηση») παρέχει φορολογικές και, εν γένει, συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τελικούς της πελάτες («Υπηρεσίες») μέσω του Ιστοτόπου www.aivaliotis.gr («Ιστότοπος»).

1.2.             Ο Πελάτης επιθυμεί να λάβει τις Υπηρεσίες της Επιχείρησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης («Σύμβαση»).

1.3.             Με την ηλεκτρονική αποδοχή της Σύμβασης μέσω του Ιστοτόπου, ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα πως έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως την παρούσα Σύμβαση και συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται την λήψη των Υπηρεσιών από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

2.       ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

2.1.             «Επιχείρηση» – Η ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», που εδρεύει στην Μυτιλήνη Λέσβου, οδός Αγίας Σοφίας, αριθμός 30, με Α.Φ.Μ. 079083394 και Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

2.2.             «Ιστότοπος» – Ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος τομέα www.aivaliotis.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοσελίδων αυτού.

2.3.             «Λογαριασμός» – Ο επιγραμμικός λογαριασμός χρήστη, τον οποίο ο Πελάτης αποκτά μέσω της διαδικασίας εγγραφής στον Ιστότοπο και μετά από την ενεργοποίηση του οποίου έχει το δικαίωμα υποβολής Παραγγελιών.

2.4.             «Πακέτο Υπηρεσιών» – Το πακέτο υπηρεσιών, το οποίο ο Πελάτης επιλέγει και αποδέχεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Ιστοτόπου κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης.

2.5.             «Παραγγελία» – Οποιαδήποτε δήλωση βούλησης από μέρους του Πελάτη, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ιστοτόπου και συνιστά υποβολή προσφοράς για την παροχή Υπηρεσίας μέσω του Ιστοτόπου μας.

2.6.             «Πελάτης» – Ο χρήστης του Ιστοτόπου, που αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση με ηλεκτρονικό τρόπο για την παροχή Υπηρεσιών από την Επιχείρηση.

2.7.             «Σύμβαση» – Η παρούσα σύμβαση, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει μεταξύ των Μερών, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι και η περιγραφή καθώς και το αντίτιμο του Πακέτου Υπηρεσιών, το οποίο ο Πελάτης επιλέγει και αποδέχεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Ιστοτόπου κατά τη διαδικασία αποδοχής της Σύμβασης.

2.8.             «Αμοιβή» – Το χρηματικό αντίτιμο, το οποίο καταβάλλει ο Πελάτης για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αυτό προβλέπεται στο Πακέτο Υπηρεσιών, που επιλέγει και αποδέχεται.

2.9.             «Υπηρεσίες» – Οι υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.1 των παρόντων όρων και τις οποίες παρέχει η Επιχείρηση στον Πελάτη ανάλογα με το Πακέτο Υπηρεσιών, το οποίο ο Πελάτης επιλέγει και αποδέχεται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

3.       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3.1.             Με την παρούσα Σύμβαση τα Μέρη συμφωνούν για την παροχή από την Επιχείρηση στον Πελάτη κατόπιν Παραγγελίας μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

o   Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

o   Χρηματοοικονομικές και, εν γένει, συμβουλευτικές υπηρεσίες.

o   Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας επιχειρήσεων.

o   Νομικές υπηρεσίες.

o   Υπηρεσίες εναρμόνισης με το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

o   Εξωτερικές εργασίες για λογαριασμό επιχειρήσεων.

o   Συνδρομή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις.

o   Επίλυση συνταξιοδοτικών θεμάτων ιδιωτών.

o   Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες καθώς και εκπροσώπηση έναντι δημοσίων αρχών για κατοίκους εξωτερικού.

3.2.             Η Επιχείρηση παρέχει τις Υπηρεσίες στον Πελάτη, όπως αυτές περιγράφονται και για τη διάρκεια που προβλέπεται στο Πακέτο Υπηρεσιών που επιλέγει ο Πελάτης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

3.3.             Για την εκτέλεση των Υπηρεσιών ο Πελάτης καταβάλλει στην Επιχείρηση την Αμοιβή, που προβλέπεται στο Πακέτο Υπηρεσιών, το οποίο ο Πελάτης επιλέγει κατά την επιγραμμική υποβολή σχετικής Παραγγελίας.

3.4.             Η παρούσα Σύμβαση είναι σύμβαση μη αποκλειστικής συνεργασίας. Οποιοδήποτε από τα Μέρη έχει το ανεπιφύλακτο δικαίωμα για την κατάρτιση συμβάσεων με τρίτα μέρη με το ίδιο ή παρόμοιο ή και άλλο αντικείμενο. Στα πλαίσια αυτά, η Επιχείρηση έχει το ανεπιφύλακτο δικαίωμα να συνάπτει κατά τη διακριτική της ευχέρεια συμβάσεις με το ίδιο ή παρόμοιο ή και άλλο αντικείμενο με οποιαδήποτε τρίτη επιχείρηση.

4.       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

4.1.             Η Επιχείρηση έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις έναντι του Πελάτη:

o   Την παροχή των Υπηρεσιών με τήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και ποιότητας και σε αντιστοιχία με τις σχετικές καλές επαγγελματικές πρακτικές και κανόνες.

o   Την παροχή των Υπηρεσιών με έγκαιρο και προσήκοντα τρόπο.

o   Την διάθεση επαρκούς προσωπικού με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση κάθε Υπηρεσίας.

o   Την τήρηση εμπιστευτικότητας αναφορικά με τους κωδικούς ασφαλείας του Πελάτη, που αφορούν την είσοδο (log-in) σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και, εν γένει, αναφορικά με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Πελάτη.

4.2.             Ο Πελάτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις έναντι της Επιχείρησης:

o   Την έγκαιρη και προσήκουσα αποπληρωμή της Αμοιβής.

o   Την ενημέρωση της Επιχείρησης σε περίπτωση είτε μεταβολής των πληροφοριών της επιχείρησης του Πελάτη είτε λανθασμένων ή ανακριβών πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

o   Την έγκαιρη και προσήκουσα εξόφληση τυχόν δαπανών και λοιπών εξόδων, που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών.

5.       ΕΓΓΡΑΦΗ

5.1.             Εφόσον επιθυμεί να υποβάλλει Παραγγελίες Προϊόντων, ο Πελάτης έχει την υποχρέωση εγγραφής στον Ιστότοπο, καταχωρώντας σχετικό Λογαριασμό. Αν ο Πελάτης θέλει απλώς να περιηγηθεί στον Ιστότοπο, η εγγραφή είναι προαιρετική.

5.2.             Κατά την εγγραφή, ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Επιχείρηση τα στοιχεία επικοινωνίας και τιμολόγησής του, που αποτελούνται από όνομα / επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και κωδικούς ασφαλείας για την είσοδο στον Λογαριασμό, τα οποία είναι αναγκαία για τις συναλλαγές με την Επιχείρηση.

5.3.             Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί τα στοιχεία του Λογαριασμού του πάντα ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Η μη διατήρηση της ακριβείας, της πληρότητας και ενημερωμένης κατάστασης των στοιχείων του Λογαριασμού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του Πελάτη να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή τον τερματισμό του Λογαριασμού του ή της παροχής των Υπηρεσιών.

5.4.             Ο Πελάτης έχει το καθήκον αληθείας σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία, προσωπική ή όχι, που μας αποκαλύπτει.

5.5.             Καταχωρώντας τον Λογαριασμό του, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού ασφαλείας του. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός του παραμένουν εμπιστευτικά και ασφαλή. Αν έχει οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι η εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού του έχει παραβιασθεί ή πιθανόν να έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια, ο Πελάτης θα πρέπει να μας ενημερώνει αμέσως.

5.6.             Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταργήσει τον Λογαριασμό του οποιαδήποτε στιγμή. Η Επιχείρηση διατηρεί κάθε δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ή και να καταργήσει οποιαδήποτε στιγμή τον Λογαριασμό του Πελάτη σε περίπτωση που βρεθεί ή λογικά υποτεθεί ότι ο Πελάτης παραβίασε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία ή ότι βλάπτει τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή ότι υπάρχουν ενδείξεις κινδύνων για την ασφάλεια του Λογαριασμού.

5.7.             Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ακυρώνει μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς που είναι ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που μία τέτοια κατάργηση συμβεί. Δεν θα ευθύνεται απέναντι στον Πελάτη ή σε άλλα τρίτα μέρη στην περίπτωση που οποιαδήποτε πληροφορία παρεχόμενη από τον Πελάτη είναι ελλιπής, μη ακριβής, παραπλανητική ή δόλια.

5.8.             Εκτός αν συμφωνηθεί ρητά με την Επιχείρηση, ο Πελάτης επιτρέπεται να εγγραφεί και να δημιουργήσει μόνο έναν Λογαριασμό. Ο Πελάτης απαγορεύεται να δημιουργεί Λογαριασμό, για να υποδυθεί άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

6.       ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

6.1.             Μέσω του Ιστοτόπου η Επιχείρησή μας προσφέρει Υπηρεσίες στους Πελάτες της έναντι Αμοιβής. Μετά την ενεργοποίηση του Λογαριασμού, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να εκτελεί Παραγγελίες Υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται μέσω του Ιστοτόπου.

6.2.             Πριν από την υποβολή της Παραγγελίας ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ελέγξει και να επιβεβαιώσει την συμφωνία του με τα κύρια χαρακτηριστικά και την προτεινόμενη Αμοιβή για την παροχή της παραγγελλόμενης Υπηρεσίας (συμπ. ΦΠΑ), των μέσων και των όρων πληρωμής, της προθεσμίας παροχής, των τυχόν περιορισμών στην πληρωμή και, τέλος, των όρων του δικαιώματος υπαναχώρησης, εφόσον υφίσταται.

6.3.             Η Παραγγελία υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής επιγραμμικής φόρμας παραγγελίας επί του Ιστοτόπου. Πριν από την υποβολή της Παραγγελίας ο Πελάτης λαμβάνει γνώση των παρόντων Όρων που διέπουν την πώληση του παραγγελλόμενου Προϊόντος και συμφωνεί με ηλεκτρονικό τρόπο με αυτούς. Ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της υποβολής της Παραγγελίας, αν δεν ενεργοποιήσει με θετική του ενέργεια την επιλογή της φόρμας παραγγελίας με την ένδειξη «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών». Με τη ενεργοποίηση της επιλογής αυτής, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της Παραγγελίας έχει λάβει πλήρη γνώση και συμφωνεί με τους παρόντες Όρους.

6.4.             Μέχρι την ολοκλήρωση της Παραγγελίας η Επιχείρηση θέτει στη διάθεση του Πελάτη τεχνικά μέσα για την επισήμανση και διόρθωση τυχόν λαθών κατά τον ηλεκτρονικό της χειρισμό, όπως τη δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενα τεχνικά βήματα πριν την τελική υποβολή.

6.5.             Η Παραγγελία του Πελάτη δεν καθίσταται δεσμευτική για την Επιχείρησή μας, μέχρι ο Πελάτης να λάβει την από μέρους μας αποδοχή αυτής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παρουσίαση των προς παροχή Υπηρεσιών επί του Ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους Χρήστες μας για την υποβολή πρότασης υποβολής Παραγγελίας. Για το λόγο αυτό τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησής μας για το άμεσο της εκτέλεσης των Υπηρεσιών.

6.6.             Κατά το στάδιο επεξεργασίας της Παραγγελίας, η Επιχείρησή μας επιβεβαιώνει την δυνατότητα για την παροχή της παραγγελλόμενης Υπηρεσίας, την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και την Αμοιβή για την παραγγελλόμενη Υπηρεσία και υπολογίζει τον χρόνο παροχής αυτής.

6.7.             Η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε κατατεθειμένης Παραγγελίας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μέχρι το χρονικό σημείο της αποστολής από μέρους μας σχετικής αποδοχής και της συνεπακόλουθης τελικής κατάρτισης της παρούσας σύμβασης παροχής των Υπηρεσιών.

7.       ΣΥΜΒΑΣΗ

7.1.             Η σύμβαση παροχής Υπηρεσιών καταρτίζεται μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη κατόπιν (α) υποβολής από μέρους του Πελάτη σχετικής Παραγγελίας, που επέχει θέση πρότασης και (β) αποδοχής της Παραγγελίας από την Επιχείρησή μας με την αποστολή αντίστοιχου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Πελάτη. Το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λογίζεται ότι έχει παραληφθεί από τον Πελάτη κατά τη χρονική στιγμή της παράδοσης αυτού στον διακομιστή του λογαριασμού της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας.

7.2.             Με την κατάρτιση της Σύμβασης η Επιχείρησή μας έχει την υποχρέωση να παρέχει την συμφωνημένη Υπηρεσία και ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει την Αμοιβή, όπως και κατά τον χρόνο που αυτή αναγράφεται κατά τη διαδικασία υποβολής της Παραγγελίας.

7.3.             Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή της Υπηρεσίας μέχρι την πλήρη αποπληρωμή της Αμοιβής από τον Πελάτη.

8.       ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.1.             Το χρονοδιάγραμμα για την παροχή κάθε Υπηρεσίας συμφωνείται από τα Μέρη κατά την υποβολή και αποδοχή της Παραγγελίας. Τα Μέρη δύνανται ελευθέρως να τροποποιούν το ως άνω χρονοδιάγραμμα κατόπιν έγγραφης συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού τύπου.

8.2.             Καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής κάθε Υπηρεσίας, ο Πελάτης συνεργάζεται με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο με την Επιχείρηση για την ανταλλαγή οποιασδήποτε αναγκαίας πληροφορίας, την εκτέλεση κάθε απαιτούμενης ενέργειας και, γενικώς, την επίλυση οποιουδήποτε εκκρεμούς ζητήματος με σκοπό την έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση της παροχής της.

8.3.             Με την ολοκλήρωση της παροχής κάθε Υπηρεσίας ο Πελάτης έχει προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή αιτημάτων για αλλαγές ή αντιρρήσεων προς την Επιχείρηση. Σε περίπτωση άπρακτης της παρόδου της ως άνω προθεσμίας, ο Πελάτης λογίζεται πως έχει αποδεχθεί την σχετική Υπηρεσία ως έχει και χωρίς επιφυλάξεις.

8.4.             Σε περίπτωση που υποβληθούν αιτήματα για αλλαγές ή αντιρρήσεις από την πλευρά του Πελάτη και υπό τον όρο ότι αυτά είναι εύλογα, η Επιχείρηση προβαίνει σε σχετικές τροποποιήσεις της Υπηρεσίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και προχωρά σε επανυποβολή των σχετικών παραδοτέων στον Πελάτη ή επανεκτέλεση των σχετικών ενεργειών που σχετίζονται με την Υπηρεσία.

8.5.             Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την αποδοχή κάθε Υπηρεσίας από τον Πελάτη, τα Μέρη συμφωνούν ότι η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη αναφορικά με την Υπηρεσία και ο Πελάτης παραιτείται ρητώς με την παρούσα από οποιαδήποτε σχετική αξίωση έναντι της Επιχείρησης.

9.       ΑΜΟΙΒΗ

9.1.             Για την παροχή των Υπηρεσιών ο Πελάτης προκαταβάλλει την Αμοιβή στην Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

9.2.             Η Αμοιβή που αναγράφεται ηλεκτρονικά στο εκάστοτε Πακέτο Υπηρεσιών αποτελεί το συνολικό και αποκλειστικό αντίτιμο για την παροχή των Υπηρεσιών. Η Αμοιβή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και λοιπούς φόρους. Η Αμοιβή καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο σε Ευρώ.

9.3.             Η Αμοιβή δεν περιλαμβάνει τυχόν δαπάνες και έξοδα, που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών και τα οποία θα καταβάλλονται αποκλειστικά από τον Πελάτη απευθείας και με δικές του ενέργειες.

9.4.             Η καταβολή της Αμοιβής από τον Πελάτη λαμβάνει χώρα με τους εξής τρόπους:

(α) με χρέωση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας, της οποίας είναι δικαιούχος ο Πελάτης.

(β) Με αποστολή εμβάσματος από λογαριασμό πληρωμών του Πελάτη στον λογαριασμό πληρωμών της Επιχείρησης, όπως αυτός κάθε φορά εμφανίζεται κατά το στάδιο κατάρτισης της Σύμβασης στη σχετική ιστοσελίδα του Ιστοτόπου της Επιχείρησης.

9.5.             Η πληρωμή της Αμοιβής με πιστωτική / χρεωστική / προπληρωμένη κάρτα λαμβάνει χώρα με ανακατεύθυνση στο ασφαλές επιγραμμικό περιβάλλον του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο συνεργάζεται η Επιχείρηση. Τυχόν χρεώσεις του Πελάτη, που προκύπτουν από τη σύμβαση του Πελάτη με το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

9.6.             Η Αμοιβή προκαταβάλλεται από τον Πελάτη πριν από την εκκίνηση της παροχής της Υπηρεσίας.

9.7.             Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από την πλευρά του Πελάτη τυχόν ήδη καταβληθείσα Αμοιβή δεν επιστρέφεται αλλά παρακρατάται ως χρηματικό αντίτιμο για την παροχή των Υπηρεσιών μέχρι το χρονικό σημείο της ισχύος της καταγγελίας του Πελάτη.

9.8.             Σε περίπτωση υπερημερίας του Πελάτη ως προς την αποπληρωμή οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου της Αμοιβής, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα κατόπιν ειδοποίησης του Πελάτη να αναστέλλει την παροχή της Υπηρεσίας μέχρι την εξόφληση της σχετικής οφειλής από τον Πελάτη.

9.9.             Κατά τη διαδικασία υποβολής της Παραγγελίας ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να λαμβάνει πλήρη γνώση του ύψους της Αμοιβής, του ΦΠΑ και τυχόν δαπανών και εξόδων, ενώ με το παρόν ενημερώνεται για τις επιβαρύνσεις του τρόπου πληρωμής που θα επιλέξει.

9.10.         Τα Συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αλλά σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, κανένα μέρος δεν έχει καμία υποχρέωση για την καταβολή πάσης φύσεως μισθών, εργοδοτικών εισφορών, επιδομάτων και προσαυξήσεων από οποιαδήποτε αιτία όπως, ενδεικτικά, εισφορών ΙΚΑ, επιδομάτων αδείας, Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, αμοιβές υπερεργασίας ή υπερωρίας κ.λπ, παραιτούνται δε με το παρόν ρητώς και ανεπιφυλάκτως από οποιαδήποτε σχετική απαίτηση.

9.11.         Με την υποβολή της Παραγγελίας ο Πελάτης λογίζεται ότι έχει πλήρη επίγνωση των παραπάνω οικονομικών όρων της Σύμβασης μαζί μας και τους αποδέχεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως.

10.   ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

10.1.         Ο Πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση που φέρει την ιδιότητα του καταναλωτή, όπως αυτή κάθε φορά προβλέπεται στον νόμο. Ο Πελάτης φέρει έναντι της Επιχείρησης το βάρος της απόδειξης ότι φέρει την ιδιότητα του καταναλωτή δια της παροχής κατάλληλων αποδεικτικών μέσων.

10.2.         Για κάθε Υπηρεσία, η Παραγγελία για την οποία έχει γίνει αποδεκτή και η παροχή της οποίας ολοκληρώθηκε από την Επιχείρηση με την εκτέλεση των σχετικών ενεργειών και την παράδοση των σχετικών εργασιών, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί αποδοχή του, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση. Κάθε παραγγελία του Πελάτη συνιστά ρητή συγκατάθεση αυτού για την εκκίνηση παροχής της Υπηρεσίας, μετά από την οποία αναγνωρίζει ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση παροχής της σχετικής Υπηρεσίας από την Επιχείρηση.

10.3.         Με την επιφύλαξη των παραπάνω παραγράφων, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη Σύμβαση ανά παρεχόμενη Υπηρεσία, εφόσον τηρεί τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

α.      Δεν έχουν παρέλθει δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την κατάρτιση της Σύμβασης για την σχετική Υπηρεσία.

β.      Ενημερώνει την Επιχείρηση για την υπαναχώρηση με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

γ.       Στο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλει την δήλωση υπαναχώρησης με βάση το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται ως Παράρτημα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

δ.       Παρέχει κατάλληλα μέσα για την απόδειξη ότι φέρει την ιδιότητα του καταναλωτή.

10.4.         Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η υπαναχώρηση δεν θα γίνεται δεκτή, η παροχή της Υπηρεσίας θα εκτελείται σύμφωνα με την Σύμβαση και ο Πελάτης θα οφείλει την σχετική Αμοιβή.

10.5.         Σε περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Επιχείρηση θα τερματίζει την παροχή της Υπηρεσίας και θα επιστρέφει τυχόν καταβληθέντα ποσά στον Πελάτη κατόπιν παροχής από μέρους του του τραπεζικού του λογαριασμού ή θα αποδεσμεύει τυχόν δεσμευμένα ποσά στην κάρτα πληρωμών του Πελάτη.

11.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

11.1.         Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύει με την ηλεκτρονική αποδοχή της και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής των Υπηρεσιών από την πλευρά της Επιχείρησης.

11.2.         Η Σύμβαση δύναται να λυθεί οποτεδήποτε κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.

11.3.         Η Σύμβαση είναι δυνατό να καταγγελθεί αζημίως με πρωτοβουλία οποιουδήποτε από τα Μέρη, οποτεδήποτε και με άμεση ισχύ, για τους παρακάτω ρητά αναφερόμενους λόγους :

o   Με έκτακτη καταγγελία, εφόσον το καταγγελλόμενο Μέρος με πράξεις ή παραλείψεις του προβαίνει σε οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων της Σύμβασης και δεν προβαίνει σε άρση της σχετικής παραβίασης μολονότι έχει προηγηθεί σχετική γνωστοποίηση προ δέκα πέντε (15) ημερών από το άλλο Μέρος.

o   σε περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο Μέρος πτωχεύσει ή βρεθεί σε αποδεδειγμένη παύση πληρωμών ή αιτηθεί την υπαγωγή του σε οποιαδήποτε διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα ή εν γένει αδυνατεί να εγγυηθεί την ομαλή εκπλήρωση του συνόλου των νομίμων και ανειλημμένων με την Σύμβαση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

11.4.         Τυχόν καταγγελία ή εκπνοή της ισχύος της Σύμβασης δε συνεπάγεται την άνευ άλλου ακύρωση των ισχύος των διατάξεών της και δεν αφαιρεί την υποχρέωση των Μερών να αναζητούν τη συνέχιση εκπλήρωσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τα οποία συμβατικά έχουν συμφωνηθεί μέχρι και η ως άνω καταγγελία ή εκπνοή της ισχύος, να παράγει έννομα αποτελέσματα, ιδίως την αποπληρωμή της Αμοιβής από την πλευρά του Πελάτη.

12.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

12.1.         Κάθε Μέρος υποχρεούται να τηρεί ως εμπιστευτικά και να μην προβαίνει σε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιωνδήποτε στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων και οποιουδήποτε δεδομένου σχετικού με την παρούσα Σύμβαση και τις Υπηρεσίες ή οποιουδήποτε άλλου δεδομένου διαβιβάζεται μεταξύ των Μερών και αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στοιχεία πελατολογίου ή στοιχεία και πληροφορίες που καλύπτονται από εμπορικό, ή άλλου είδους απόρρητο ή ευαίσθητο υλικό (στο εξής “Εμπιστευτικές Πληροφορίες”), στις οποίες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα πλαίσια της εκτέλεσης της Σύμβασης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους.

12.2.         Κάθε Μέρος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι προστηθέντες και οι βοηθοί εκπληρώσεώς του είναι ενήμεροι για τον εμπιστευτικό ή απόρρητο κατά περίπτωση χαρακτήρα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και τηρούν και αυτοί απαρεγκλίτως τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, ευθυνόμενο για κάθε παράβασή τους από τα πρόσωπα αυτά.

12.3.         Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν και συνομολογούν ότι το παρόν άρθρο αποτελεί ουσιώδη όρο της Σύμβασης. Με την επιφύλαξη των υπολοίπων δικαιωμάτων του από τη Σύμβαση, κάθε Μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση αμέσως και αζημίως σε περίπτωση παραβάσεως από το άλλο Μέρος των όρων του παρόντος άρθρου.

12.4.         Οι όροι του παρόντος άρθρου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για δύο (2) έτη μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης.

13.   ΕΥΘΥΝΗ

13.1.         Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «ως είναι διαθέσιμες».

13.2.         Η Επιχείρηση δεν συνομολογεί καμία εγγύηση για την καταλληλότητα των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό του Πελάτη, αποποιείται δε όλων των δηλώσεων, εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή υποχρεωτικών, που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Σύμβαση.

13.3.         Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον έλεγχο της εγκυρότητας, της βασιμότητας, της νομιμότητας, της ορθότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών, που διαβιβάζει στην Επιχείρηση, και την έγκαιρη ειδοποίηση της Επιχείρησης για την τροποποίηση αυτής σε περίπτωση μεταβολών στην επιχείρησή του.

13.4.         Μέχρι τον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον Πελάτη για πράξεις η παραλείψεις αυτής ή των εργαζομένων της, αντιπροσώπων ή συνεργατών της σε σχέση με την χρήση του Ιστοτόπου ή / και την παροχή των Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση δεν θα ευθύνεται προς τον Πελάτη για οποιεσδήποτε ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, παρεπόμενων, αποθετικών ή μελλοντικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας κερδών, της απώλειας δεδομένων καθώς και υλικών ζημιών που σχετίζονται με, ή προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου ή / και παροχή των Υπηρεσιών.

13.5.         Τυχόν ευθύνη της Επιχείρησης απέναντι στον Πελάτη ή έναντι τρίτων μερών σε όλες τις περιπτώσεις και περιστάσεις περιορίζεται στο ποσό των €100,00 ανά γενεσιουργό αιτία ευθύνης.

13.6.         Κάθε Μέρος υποχρεούται να αποφεύγει κάθε βλαπτική ενέργεια ή παράλειψη σε βάρος του Αντισυμβαλλόμενου Μέρους, που δύναται να θίγει αθεμίτως τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντά αυτού.

14.   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

14.1.         Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της Σύμβασης ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από τη Σύμβαση, εφόσον η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε τυχηρό γεγονός ή γεγονός ανωτέρας βίας.

14.2.         Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται οποιαδήποτε περιστατικά, για τα οποία το Μέρος, που βρίσκεται σε αδυναμία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και τυχόν αποτελέσματα των οποίων δεν δύναται να αποτρέψει, όπως ενδεικτικά : πόλεμος, ταραχές, ακραία καιρικά φαινόμενα, αποκλεισμοί, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες.

14.3.         Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ύπαρξης ανωτέρας βίας και κατά τη διάρκεια αυτής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα εκείνα τα πρόσφορα μέτρα που ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους για να συμμορφωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα και πληρέστερα στους όρους της Σύμβασης.

14.4.         Το Μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο Μέρος εντός ευλόγου χρόνου από την στιγμή που κατέστη δυνατή η σχετική ειδοποίηση και πάντως όχι πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών.

14.5.         Σε περίπτωση που το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει πάνω από δέκα (10) ημέρες, οποιοδήποτε από τα Μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση με άμεσο αποτέλεσμα.

15.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

15.1.         Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με την Επιχείρηση στα εξής στοιχεία αυτής:

Διακριτικός Τίτλος: ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

15.2.         Κάθε αίτημα ή άλλη επικοινωνία που απευθύνεται στην Επιχείρηση θα πρέπει να αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

15.3.         Όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι έχουν δοθεί από την επόμενη της μέρας διαβίβασης αυτού. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί 15 μέρες μετά την αποστολή τους.

15.4.         Οποιαδήποτε δήλωση βούλησης, πρόταση και αποδοχή σύμβασης καθώς και οποιαδήποτε επικοινωνία λαμβάνει χώρα μεταξύ των Μερών μέσω του Ιστοτόπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλον ηλεκτρονικό τρόπο είναι έγκυρη και έχει αποδεικτική ισχύ για τα Μέρη ισότιμη με αυτή της ιδιόχειρης υπογραφής.

15.5.         Με την παρούσα κάθε Μέρος παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από το δικαίωμα αμφισβήτησης της εγκυρότητας ή της αποδεικτικής ισχύος δήλωσης βούλησης, πρότασης και αποδοχής σύμβασης καθώς και επικοινωνίας μεταξύ των Μερών για μόνο τον λόγο ότι αυτή έλαβε χώρα με ηλεκτρονικό τρόπο.

16.   ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

16.1.         Η παρούσα σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από το Ελληνικό δίκαιο, δίχως να εφαρμόζονται οι εγχώριοι κανόνες του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου για τις συγκρούσεις των νόμων.

16.2.         Σε περίπτωση διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση, ιδίως την εγκυρότητα, εκτέλεση, ερμηνεία, καταγγελία ή λύση αυτής, αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθούν να έρθουν σε φιλικό διακανονισμό.

16.3.         Εάν τα μέρη δεν βρίσκουν συμβιβαστική λύση, αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

17.   ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

17.1.         Η παρούσα Σύμβαση μαζί με τους Όρους Χρήσης και τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies του Ιστοτόπου καλύπτει πλήρως όλα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο αυτής και αντικαθιστά και καταργεί όλες τις τυχόν προηγούμενες, γραπτές ή προφορικές, συμφωνίες μεταξύ τους.

17.2.         Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης μπορεί να γίνεται μόνο με έγγραφη ή ηλεκτρονική συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών, απαγορευόμενης ρητά κάθε ρητής ή σιωπηρής τροποποίησης ή κατάργησης οποιουδήποτε όρου με άλλον τρόπο.

17.3.         Η Σύμβαση είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης των μερών και για το λόγο αυτό τα Μέρη παραιτούνται αμοιβαίως κάθε τυχόν δικαιώματός τους για προσβολή ή διάρρηξη αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ως και για τους αναφερόμενους στις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 Α.Κ. λόγους.

17.4.         Οι όροι της Σύμβασης συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις. Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας ή για την ύπαρξη πρόσθετου συμφώνου, επιτρέπεται μόνο εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο και αυτός ακόμα ο όρκος.

17.5.         Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέει από τη Σύμβαση, ισχύει μόνον όταν γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δεν δημιουργεί προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από αυτή.

17.6.         Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους Συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στη θέση των διατάξεων που τυχόν ακυρωθούν, θα λάβει χώρα ερμηνεία των κανόνων που διέπουν τη σχέση μεταξύ των Μερών, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον οικονομικό σκοπό της Σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης:

  • Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.
  • Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της αποδοχής από την Επιχείρησή μας της Παραγγελίας σας για την Υπηρεσία, για την οποία υπαναχωρείτε.
  • Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας [2] ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση σε επιστολή που θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.
  • Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
  • Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση για την παροχή της Υπηρεσίας, για την οποία υπαναχωρείτε. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.
  • Αναγραψτε το ονοματεπώνυμο σας, τη γεωγραφική διεύθυνση σας και, εάν υπάρχει, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας σας (φαξ) και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
  • Με την λήψη της δήλωσης υπαναχώρησης θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ( κατεβάστε το Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης)

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

– Προς την ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», που εδρεύει στην Μυτιλήνη Λέσβου, οδός Αγίας Σοφίας, αριθμός 30, με Α.Φ.Μ. 079083394 και Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, :

– Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβαση μου/μας (*) παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*):

___________________________________________________________________________

– Που παραγγέλθηκε στις:

___________________________________________________________________________

– Ονομα καταναλωτή(-ών)

___________________________________________________________________________

– Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

___________________________________________________________________________

– Τηλέφωνο / e-mail καταναλωτή(-ών)

___________________________________________________________________________

Τραπεζικός λογαριασμός καταναλωτή(-ών)

___________________________________________________________________________

– Ημερομηνία

—————————————————

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας | Lemonart | All Rights Reserved ©2020