Επικεντρωθείτε στο έργο σας, αφήστε σε μας την λογιστική διαχείριση της εταιρίας σας | Τηλέφωνο: 2251 029334

Προστασία Α’ Κατοικίας

Προστατέψτε την κατοικία σας

Eπωφεληθείτε με:

  • Διαγραφή μέρους της οφειλής
  • Μείωση επιτοκίου
  • Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής
  • Επιδότηση δόσης δανείου 

Κριτήρια Ένταξης

Συγκεκριµένα, τα κριτήρια για την ένταξη στο νέο πλαίσιο είναι τα εξής:

– Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της  περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
– Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
– Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης .
– Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
– Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών , κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο νόµισµα (πχ σε ελβετικό φράγκο), τότε για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Ο δανειολήπτης που θα υποβάλει αίτηµα θα καταθέσει τα πλήρη οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία του. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης καθυστερήσει τρεις µήνες την καταβολή των δόσεων που έχει συµφωνήσει, βγαίνει εκτός ρύθµισης και η τράπεζα µπορεί να κινήσει διαδικασία πλειστηριασµού. Κάθε δανειολήπτης έχει δικαίωµα να υποβάλει µία αίτηση στην πλατφόρµα.

Θέλω να μαθω περισσοτερα

Συμπλήρωσε τη Φόρμα Επικοινωνίας ή κάλεσε στο 2251 029334

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας | Lemonart | All Rights Reserved ©2020